Tuesday, November 22, 2011

Bhg 2: Perbandingan Bentuk Kata Bahasa Melayu dan Bahasa Brunei

1.2        Kata Terbitan
Kata terbitan dihasilkan melalui proses pengimbuhan iaitu proses penambahan nahu atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang akhirnya melahirkan kata terbitan. Berdasarkan kedudukan pada kata dasar, imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan (Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dean Edisi Baharu,2003).
1.2.1     Awalan
Kata terbitan awalan biasanya akan hadir sebelum kata dasar. Kata terbitan berawalan terbahagi kepada tiga jenis iaitu awalan kata nama, awalan kata kerja, awalan kata kerja dan awalan kata adjektif (Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu,2007). Contoh kata terbitan awalan ini diperhatikan menerusi contoh di bawah:
Jadual 1.9 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata nama dalam bahasa Melayu
Awalan kata nama
Pe- (pelari, perakus)
Pem-(pembawa, pembuat)
Pen- (pendatang, pendua)
Peng- (penggali, penggubal)
Penge- (pengebom, pengetip)
Pel- (pelajar)
Per- (perasap, perbara)
Ke- (ketua, kelipat)
Juru- (juruukur, juruwang)
Maha- (mahasiswa, mahaguru)
Pra- (prasekolah, prakata)
Supra- (suprakelas, supranasional)
Eka- (ekabahasa, ekawarna)

Jadual 1.9(i) menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata nama dalam bahasa Brunei

Awalan kata nama am
Pa- (palaris, palusir)
Pam- (pamajal, pambuyuk)
Pan- (panabak)
Pang- (pangarasi, pangaris)
Panga- (pengalimut)
Pal – (palajar)
Par- (perambat)
Panya- (panyaluru, panyatur, panyupan)
Ka- (katua)

Dari jadual 1.9 dan 1.9(i) iaitu contoh perbandingan penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata nama dalam bahasa Melayu dan bahasa Brunei menunjukkan bahasa Melayu mempunyai banyak kata pinjaman dari bahasa asing. Contohnya, prasejarah, suprakelas, ekabahasa dan dwibahasa. Manakala, bahasa Brunei kurang menggunakan kata pinjaman dari bahasa asing.
Jadual 1.10 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata kerja dalam bahasa Melayu
Awalan kata kerja (me-)
Awalan kata kerja (be-)
Me- (melawan, merasa)
Mem- (membawa, membilang)
Men- (mendaki, mendakwa)
Meng- (menggali, menggiling)
Menge- (mengecat, mengekod)
Memper- (memperhamba, memperisteri)
Ber- (berjalan, berganti)
Be- (beraja, berasa)
Bel- (belajar, belunjur)
Ter- (terjebak, terbentuk)
di- (diatur, ditimbang)
diper- ( dipercepat, diperisteri)

Jadual 1.10(i) menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata kerja dalam bahasa Brunei

Awalan kata kerja (ma-)
Awalan kata kerja (ba-,ta-, di-)
Ma- (malayah, maladit, maunjar)
Mam- (mambawa, mamasing)
Man- (manampung, manjarang)
Mang-(mangurabat,mangantat, mangkalakari)
Manga- (mangaliong, mangalimut, mangacut)
Bar- (barjabat, bartabiat, barajung)
Ba- (bajaur, bakunyanyang, badudun)
Bal- (balajar, balusir)
Tar- (tarsandung)
Ta- (tajunyak, tajulayak)
di- (disigung, digoring)

Jadual 1.11 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata adjektif dalam bahasa Melayu
                         Awalan kata adjektif
Ter- (terbesar, terputih)
Te-(teruncing, terendah)
Se- (secantik, secerah)

Jadual 1.11(i) menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan awalan kata adjektif dalam bahasa Brunei
                         Awalan kata adjektif
Tar- (terbasar, tarputih)
Ta-(taruncing, tarandah)
Sa- (sabisai, sanyaman)


1.2.2     Akhiran
Kata terbitan akhiran biasanya akan sesudah kata dasar. Kata terbitan akhiran terbahagi kepada tiga jenis iaitu akhiran kata nama dan akhiran kata kerja. (Nik Safiah Karim, at al., Tatabahasa Dewan Edisi ke-3, 2008). Di bawah diberikan contoh berserta dengan perbandingan dengan bahasa Brunei.
Jadual 1.12 menunjukkan contoh pengunaan bentuk kta terbitan akhiran kata nama dalam bahasa Melayu
Akhiran kata nama
-an (pakaian, jahitan)
-wan (sasterawan, angkasawan)
-man (budiman, seniman)
-isme (nasionalisme, sosialisme)
-in (hadirin, muslimin)
-at (hadirat, muslimat)
-ah (sultanah, ustazah)

Jadual 1.12(i) menunjukkan penggunaan bentuk kata terbitan akhiran kata nama dalam bahasa Brunei
Akhiran kata nama
-an (sigupan, baju-bajuan, gulaian)
-wan (jangkawan, angkasawan)
-man (budiman, seniman)
-isme (nasionalisme, sosialisme)
-in (hadirin, muslimin)
-at (hadirat, muslimat)
-ah (sultanah, ustajah)
-i (lampungi, jalamai)

Dari perbandingan di jadual 1.12 dan jadual 1.12(i) menunjukkan bahasa Brunei tidak mempunyai istilah mengenai kata terbitan akhiran kata nama am. Bahasa Brunei lebih banyak menyamai bahasa Melayu.
Jadual 1.13 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan akhiran kata kerja dalam bahasa Melayu
Akhiran kata kerja
-kan (buatkan, gunakan)
-i (turuti, duduki)

Jadual 1.13(i)  menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan akhiran kata kerja dalam bahasa Brunei

Akhiran kata kerja
-an (buritan, limpasan)
-kan (junyakkan, pasingkan)
-i (limpangi, jabati, babati, kabati)

1.2.3     Apitan
Kata terbitan apitan pula biasanya hadir secara mengapit kata dasar, iaitu di dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan akhir kata dasar. Kata terbitan apitan ini terbahagi kepada tiga jenis iaitu apitan  kata nama, apitan kata kerja dan apitan kata adjektif (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2003). Penggunaannya boleh dilihat melalui contoh di bawah ini:
Jadual 1.14 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata nama dalam bahasa Melayu
Apitan kata nama
Pe- ...-an (pelaksanaan, perasaan)
Pem-...-an (pembuatan, pembinaan)
Pen-...-an (pentakrifan, pendapatan)
Peng-...-an (penggunaan, pengguguran)
Penge-...-an (pengehadan, pengesahan)
Per-...-an (persalinan, perkuburan)
Pel-...-an (pelajaran)
Ke-...an (kelainan, kelebihan)

Jadual 1.14 (i) menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata nama dalam bahasa Brunei
Apitan kata nama
Pa- ...-an (palacahan, pabinian, palumakan)
Pam-...-an (pamandaian, pambanaran)
Pan-...-an (panakaran, pandapatan)
Pang-...-an (panggunaan, pangguguran)
Panga-...-an (pangasahan)
Par-...-an (parjabatan, parambahan)
Pal-...-an (palajaran, palanjuran)
Ka-...an (kabungkayangan, kalalahan)
di-...-i (dilurusi, disiringi)

Jadual 1.15 menunjukkan penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata kerja dalam bahasa Melayu
Apitan kata kerja
Apitan kata kerja
Ma-...-kan (memainkan, melukakan)
Men-...-kan (mendermakan, mentakrifkan)
Mem-...-kan (membaharukan, membaikkan)
Meng-...-kan (menggunakan, menggandakan)
Menge-...-kan (mengepinkan, mengecamkan)
Ber-...-kan (beralaskan, berlaukkan)
di-...-kan (dibiarkan, digunakan)
me-...i (melalui, memasuki)
men-...-i (mencurigai, mendendami)
Mem-...-i (membaharui, membohongi)
Meng-...-i (menganggotai, menggauli)
di-...-i (didekati, dimulai)
diper-...-kan(diperdengarkan, diperlihatkan)
diper-...-i (diperingati,
memper-...-kan (memperjuangkan)
memper-...-i (memperingati)
ke-...-an (kehausan, kepanasan)

Jadual 1.15(i) menunjukkan penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata kerja dalam bahasa Brunei
Apitan kata kerja
Apitan kata kerja
Ma-...-kan (malusirkan, malayahkan)
Man-...-kan (manjarangkan, mandangarkan)
Mam-...-kan (mambisaikan, membaikkan)
Mang-...-kan (mangatitkan, menggulaikan)
Manga-...-kan (mangacipkan, mengunjarkan)
Mangi-...-kan (mangicilkan, mangipinkan)
Ba-...-an (bakatawahan, bamulihan)
Bar-...-kan (beralaskan, berlaukkan)
di-...-kan (diunjarkan, diduduikan, dikurapakkan, disalulukan)
many-...i (manyalami, manyabati, manyibaikan)
ma-...-i (malurusi)
Mam-...-i (mamaibuni, mambubuti)
Man-...-i (manduluri, mandangani)
Mang-...-i (mangantami, mangalakari)
di-...-i (dicampuri, diantaki)
dipar-...-kan(diparkicilkan, diparlihatkan)
dipar-...-i (diparabuti, diparsilakan)
mampar-...-kan (memparlicakkan, mamparbisaikan)
ka-...-an (kahausan, kaangatan)

Jadual 1.16 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata adjetif dalam bahasa Melayu
Apitan kata adjektif
Ke-...-an (keinggerisan, kearaban)

Jadual 1.16(i) menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan apitan kata adjetif dalam bahasa Brunei
Apitan kata adjektif
Ka-...-an (kapaingan, kabisaian)

1.2.4     Sisipan
Kata terbitan sisipan merupakan apitan, yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan dia kahir kata dasar (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu 2003). Terdapat dua jenis kata dasar sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif.
Jadual 1.17 menunjukkan contoh penggunaan bentuk kata terbitan sisipan kata nama dalam bahasa Melayu
Sisipan kata nama
-el- (kelengkeng, telunjuk, kelabut)
-er- (keruping, seruling, serabut)

Sekian dulu untuk kali ini bagi perbandingan kedua-dua bahasa yang sangat kita akrabi.

No comments: